Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/server487801/ftp/edumedic/wp-config.php on line 98

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/server487801/ftp/edumedic/wp-config.php:98) in /home/server487801/ftp/edumedic/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/classes/wp-security-utility.php on line 216

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/server487801/ftp/edumedic/wp-config.php:98) in /home/server487801/ftp/edumedic/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/classes/wp-security-utility.php on line 216

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/server487801/ftp/edumedic/wp-config.php:98) in /home/server487801/ftp/edumedic/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/classes/wp-security-utility.php on line 216

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/server487801/ftp/edumedic/wp-config.php:98) in /home/server487801/ftp/edumedic/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/classes/wp-security-utility.php on line 216
Regulamin Organizacyjny – EDUmed

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

w ramach realizacji projektu
pn. „Szkolenie w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną ” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych

Rozdział I 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia do udziału w Szkoleniach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych
2. Pallmed Sp. z O.O. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wilhelma Roentgena 3 jest Organizatorem Kształcenia dla lekarzy prowadzonych w ramach Projektu pn.: „Szkolenie w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
3. Kształcenie w ramach PROJEKTU prowadzone jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0167/18 z Ministerstwem Zdrowia w Warszawie oraz programu szkolenia zatwierdzonego do realizacji Uchwałą nr 21/VIII/18 Prezydium Okręgowej Rady Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 23.08.2018r.

§ 2
1. Szkolenia w wymiarze 20 edycji odbywać się będą w trybie zgodnym z umową, w terminie od listopada 2019 roku do kwietnia 2021 r.
2. Kształcenie w PROJEKCIE realizowane jest na podstawie stworzonej bazy szkoleniowej przez Organizatora (Platforma E-learningowa, Centrum Treningowe z wyposażeniem oraz Sala Wykładowa)
Biuro projektu: Pallmed sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 117, 85-152 Bydgoszcz,
Paweł Jędrzejewski tel. 510-041-605, Jolanta Miszczak tel. 668-044-631,
e-mail: info@sueryder.org.pl
3. Zajęcia wykładowe w ramach wszystkich szkoleń odbywać się będą w miejscach i obiektach wyznaczonych przez Organizatora, w poszczególnych województwach wskazanych do realizacji projektu (co najmniej 3 województwa).
4. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą Centrum Edukacyjno-Naukowym im. Sue R. w pomieszczeniu przeznaczonym na Centrum Treningowym/Symulacyjnym w Solcu Kujawskim 86-050 przy ul. Powstańców 6
(Siedziba Centrum Edukacyjno-Naukowe im. Sue Ryder)
5. Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut.
6. Na jedną edycję szkolenia przypada 12 miejsc szkoleniowych.

ROZDZIAŁ II 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DOPUSZCZAJĄCEGO DO KSZTAŁCENIA REALIZOWANEGO W PROJEKCIE

§ 3
1. Informacje o mającym się odbyć kształceniu w ramach PROJEKTU organizator przekazuje zainteresowanym przez umieszczenie oferty na stronie internetowej pod adresem: www.edumedic.pl, poprzez mailing do posiadanej bazy lekarzy, w prasie branżowej, za pośrednictwem plakatów, ulotek i broszur oraz na stronach Okręgowych Izb Lekarskich w kraju, jak i również na portalach internetowych poświęconych Służbie Zdrowia.
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do udziału w PROJEKCIE mogą uczestniczyć w jednej edycji szkolenia, w wybranej przez siebie lokalizacji wyznaczonej przez Organizatora.

§ 4
1. W celu dopuszczenia lekarza do kształcenia w ramach PROJEKTU organizator powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami przyjęcia. 2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:  Kierownik Projektu  Koordynator merytoryczny Projektu
3. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
 ocena formalna FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do udziału w PROJEKCIE złożonego przez Lekarza
 sporządzenie Listy Rankingowej oraz Listy rezerwowej.
4. W ramach planowanej edycji Organizator kształcenia dopuszcza pierwsze 12 osób z najwyższą punktacją rekrutacyjną.
Biuro projektu: Pallmed sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,
Paweł Jędrzejewski tel. 510-041-605, Jolanta Miszczak tel. 668-044-631,
e-mail: info@sueryder.org.pl
5. Zastosowane zostaną następujące kryteria rekrutacyjne:
→ Lekarz Rezydent + 10 pkt.
→ Specjalista o specjalnościach: pulmonolog, anestezjolog, medycyna paliatywna +5 pkt.
→ Specjalista o specjalnościach: neurolog, pediatra + 2 pkt.
→ Staż w zawodzie lub dziedzinie będącej przedmiotem kształcenia, przyznając dodatkowo:
– 1 punkt za staż od 2 do 5 lat,
– 2 punkty za staż od 6 do 10 lat,
– 3 punkty za staż powyżej 11 lat,
→ Kolejność zgłoszeń
6. Organizator kształcenia w ramach PROJEKTU o wynikach rekrutacji powiadamia osoby ubiegające się o przyjęcie do udziału w szkoleniu drogą elektroniczną.
7. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.edumedic.pl bądź w formie telefonicznej – 668-044-631 , w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, miejsc realizacji części praktycznej oraz egzaminu w ramach realizowanego szkolenia.
9. Organizator zapewnia do realizacji zajęć prelegentów specjalistów dziedziny Pulmonologii, anestezjologii, neurologii, fizjoterapii oraz psychologów klinicznych z doświadczeniem w opiece paliatywnej posiadających również kwalifikacje, wiedzę merytoryczną i doświadczenie kliniczne w wymiarze powyżej 5 lat.
10. Organizator zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością.

NOCLEGI DLA UCZESTNIKÓW

§ 5
1. Organizator zakłada możliwość zapewnienia noclegu uczestnikom, którzy mają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż (ta) miejscowość, w której odbywa się kurs pod warunkiem, że wsparcie dla (tej grupy) osób trwa co najmniej 2 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
2. W przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden dzień korzystanie z noclegu jest zasadne, gdy miejsce odbywającego się kursu jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim
Biuro projektu: Pallmed sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,
Paweł Jędrzejewski tel. 510-041-605, Jolanta Miszczak tel. 668-044-631,
e-mail: info@sueryder.org.pl
uczestniczącej o więcej niż 50 kilometrów drogą publiczną, a jednocześnie wsparcie zaczyna się nie później niż o 9:00 lub kończy się po godzinie 17:00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
3. Organizator zapewnia miejsce noclegowe o standardzie maksymalnie 3* wraz ze śniadaniem do kwoty 150 zł/dobę, różnicę pokrywa uczestnik szkolenia.
4. Organizator ma prawo odmowy zapewnienia miejsca noclegowego po wyczerpaniu środków finansowych na ten cel zagwarantowanych w niniejszym projekcie.

ROZDZIAŁ III 

PRAWA I OBOWIĄZKI LEKARZY UCZESTNICZĄCYCH W KSZTAŁCENIU REALIZOWANYM W PROJEKCIE

§ 6
1. Uczestnik kształcenia w PROJEKCIE ma prawo:
 do uzyskania informacji dotyczącej organizacji kształcenia,
 systematycznego uzupełniania wiedzy, zgodnie z aktualnymi osiągnięciami naukowymi,
 do korzystania z materiałów dydaktycznych, opracowanych przez wykładowców,
 do zapoznania z formą zaliczenia poszczególnych modułów przez Prelegentów
 do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 do konsultacji z Prelegentami,
 do poszanowania godności własnej w różnych formach zajęć objętych szkoleniem,
 do wyrażania opinii o organizacji szkolenia i programie nauczania,
 20% nieobecności usprawiedliwionej potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. W takiej sytuacji uczestnik kursu zgłasza się do kierownika, celem ustalenia sposobu uzupełnienia zrealizowanych treści (np. samokształcenie, indywidualne spotkania z wykładowcami)
 do otrzymania w szczególności:
 Ciepłego posiłku oraz ciepłych i zimnych napojów w trakcie trwania zajęć teoretycznych,
 Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, po uzyskaniu pomyślnego wyniku z egzaminu końcowego.

§ 7
1. Uczestnik kształcenia w PROJEKCIE ma obowiązek:
 Wypełnić i podpisać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY uczestnictwa w Projekcie
Biuro projektu: Pallmed sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,
Paweł Jędrzejewski tel. 510-041-605, Jolanta Miszczak tel. 668-044-631,
e-mail: info@sueryder.org.pl
 podpisać OŚWIADCZENIE uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak podpisanego OŚWIADCZENIA uczestnika projektu wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w PROJEKCIE.
 podpisać formularz: „KLAUZULA INFORMACYJNA RODO”
 w czasie trwania kształcenia w ramach PROJEKTU, w sytuacji zmiany dotychczasowego nazwiska oraz danych kontaktowych uczestnika PROJEKTU zawartych w formularzu uczestnik jest zobowiązany przekazać informację o tych zmianach i wypełnić udostępniony przez organizatora formularz o zmianie danych.
 uczestniczenia i brania czynnego udziału we wszystkich zajęciach objętych programem nauczania,
 systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy,
 wywiązywania się z zadawanych prac oraz przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminu,
 korzystanie z materiałów dydaktycznych opracowanych i zalecanych przez wykładowców, koniecznych do realizacji programu kształcenia,
 do dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne, pozostałych uczestników oraz przestrzeganie przepisów BHP,
 do przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności i wolności drugiego człowieka.
 przestrzegania regulaminu organizacyjnego przedłożonego przez organizatora,

§ 8
1. Uczestnik kursu w trakcie odbywania warsztatów powinien:
 współuczestniczyć w realizacji warsztatów w zakresie powierzonych zadań,
 stosować się do wskazówek i poleceń prowadzącego warsztaty w realizacji powierzonych mu zadań,
 uczestniczyć w programowych zajęciach teoretycznych i przygotować prace pisemne w przypadku ich zlecenia przez prowadzącego warsztaty.
Biuro projektu: Pallmed sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,
Paweł Jędrzejewski tel. 510-041-605, Jolanta Miszczak tel. 668-044-631,
e-mail: info@sueryder.org.pl

ROZDZIAŁ IV
UŻYTKOWANIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

§ 9
Definicje:
1. Platforma E-learningowa – aplikacja informatyczna służąca do tworzenia i zarządzania procesem kształcenia
2. Kurs – zorganizowana część treści programowych zgodnie z zatwierdzonym programem ramowym.
3. Użytkownik – prelegent/wykładowca lub uczestnik szkolenia/słuchacz.
Prowadzący szkolenie – użytkownik o uprawnieniach do zamieszczania treści merytorycznych i moderujący proces kształcenia.
4. Słuchacz – osoba posiadająca konto na Platformie LearnWay, z przydzielonym loginem i hasłem przez Administratora, korzystająca z Platformy E-learningowej w zakresie podstawowych uprawnień umożliwiających zapisywanie się na przeznaczone dla niego kursy i wchodzenie w interakcje z zawartymi w kursach materiałami,
5. Konto użytkownika – zbiór informacji o osobie korzystającej z Platformy E-learningowej, na który składa się imię, nazwisko, adres email, status użytkownika.
Administrator – pracownik Organizatora Kształcenia zajmujący się administrowaniem systemu informatycznego oraz modyfikacjami technologicznymi mającymi na celu dostosowywanie jej do potrzeb i wymagań użytkowników, posiadający uprawnienia do zarządzania kontami użytkowników, stanowiący wsparcie dla osób korzystających z Platformy E-learningowej.

§ 10
1. Platforma LearnWay jest to aplikacja internetowa zapewniająca użytkownikom możliwość korzystania z wirtualnej przestrzeni, która zawiera bazę materiałów edukacyjnych, publikacji,
e-testów, narzędzi służących do komunikacji z Organizatorem szkoleń oraz interakcji z systemem i między uczestnikami. 2. Do korzystania z platformy konieczny jest dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet.
3. Platforma E-learningowa działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz okresów awarii.
5. Użytkownikami Platformy są lekarze objęci wsparciem w ramach projektu pn. „Szkolenie w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną”.
Biuro projektu: Pallmed sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,
Paweł Jędrzejewski tel. 510-041-605, Jolanta Miszczak tel. 668-044-631,
e-mail: info@sueryder.org.pl

KONTO UŻYTKOWNIKA

§ 11
1. Do zalogowania się na swoje konto na Platformie Szkoleń LearnWay wymagane jest podanie prawidłowej nazwy użytkownika i hasła zgodnej z danymi nadanymi przez administratora.
2. Z jednego konta może korzystać tylko jeden użytkownik.
3. Jeśli Użytkownik zapomni swojego hasła, może skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła” dostępnej w oknie logowania do Platformy lub skontaktować się z administratorem w celu zresetowania i wygenerowania nowego hasła dostępowego.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
PROCESU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

§ 12
1. Administrator Platformy to Pallmed Sp. z 0.0., który jako opiekun systemu:
 stanowi wsparcie dla osób korzystających z Platformy w zakresie wybranych zagadnień związanych z technicznymi oraz metodycznymi aspektami jej funkcjonowania
 zarządza uprawnieniami użytkowników na platformie, w szczególności nadaje uprawnienia prowadzącego szkolenie na podstawie zgłoszeń i po odpowiedniej weryfikacji.
 jest odpowiedzialny za sprawne działanie systemu i dostosowywanie technologicznych możliwości wykorzystania platformy LearnWay do potrzeb jej użytkowników,
 opracowuje strukturę platformy związaną z jej optymalnym technicznym funkcjonowaniem,
 posiada pełne uprawnienia do zmiany i modyfikacji systemu,
 posiada pełne uprawnienia zakładania katalogów oraz szkoleń,
 testuje i instaluje aplikacje potrzebne do prowadzenie kursów i tworzenia materiałów multimedialnych i interaktywnych na Platformie oraz dostosowuje wygląd graficzny i rozkład treści informacyjnych dla użytkowników na platformie,
 prowadzi archiwizację szkoleń na Platformie,
 opracowuje propozycje zmian w regulaminie Platformy.
Biuro projektu: Pallmed sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,
Paweł Jędrzejewski tel. 510-041-605, Jolanta Miszczak tel. 668-044-631,
e-mail: info@sueryder.org.pl

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
PROCESU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

§ 13
3. Lekarz jest osobą mającą dostęp do systemu przy użyciu loginu i hasła.
a. Użytkownik jest zobowiązany do:
 nieprzekazywania osobom trzecim loginu i hasła dostępu do Platformy,
 nieprzekazywania za pośrednictwem platformy żadnych materiałów niezgodnych z prawem, w tym autorskim, normami społecznymi i obyczajowymi lub mogących zachęcać innych uczestników kursu do zachowania stanowiącego przestępstwo lub naruszenie prawa,
 niepodejmowania prób złamania hasła innych uczestników, czy też do uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu,
 zalogowania się do konta na platformie i samodzielnego wypełnienia pretestu , który w procesie dalszego kształcenia będzie obrazem postępu przyswojonej wiedzy.
 zapoznaniem się z wszystkimi materiałami edukacyjnymi i rozwiązaniem samodzielnie pytań sprawdzających z poszczególnych bloków tematycznych
 po zajęciach wykładowych, które stanowią 50% zrealizowanego programu ramowego wypełnieniu samodzielnie kolejnego testu, stanowiącego ocenę postępu zdobywanej wiedzy
 po zajęciach warsztatowych rozwiązaniu indywidualnie testu końcowego – Testu Egzaminacyjnego.
b. Lekarz ma prawo do:
 korzystania z materiałów oraz aktywności oferowanej w ramach kursu na Platformie, do której uzyskał prawo dostępu.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH ORAZ DANYCH OSOBOWYCH

§ 14
1. Użytkownik platformy ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez niego umieszczone, a w szczególności ponosi odpowiedzialność wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownikowi na platformie wolno zamieszczać wyłącznie utwory lub ich fragmenty, co do których przysługują mu stosowne uprawnienia
3. Użytkownikowi wolno zamieszczać materiały, które nie podlegają ochronie autorsko prawnej pod warunkiem poszanowania innych praw majątkowych do tych materiałów.
4. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty do celów szkoleniowym z zachowaniem przepisów Ustawy
Biuro projektu: Pallmed sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,
Paweł Jędrzejewski tel. 510-041-605, Jolanta Miszczak tel. 668-044-631,
e-mail: info@sueryder.org.pl z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666, ze zm.).
5. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści zamieszczanych na Platformie do celów innych, niż określone w treści szkolenia jest zabronione i wymaga respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem działania.
6. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez prowadzącego kurs, administratora, w przypadku , gdy zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. Organizator kształcenia zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgodny na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie tekstów, grafiki, animacji, dźwięków i innych materiałów dostępnych za pośrednictwem Platformy.

ROZDZIAŁ V
EGZAMIN KOŃCOWY

§ 15
1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku na Egzaminie Końcowym.
2. Egzamin końcowy przeprowadzony jest za pośrednictwem Platformy E-learningowej, zawiera 60 zadań do rozwiązania.
3. Czas przeznaczony na przeprowadzenie testu egzaminacyjnego to 120 minut (jedno pytanie -2 minuty).
4. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie przyznany jest jeden punkt:
– maksymalna liczba punktów stanowiących o uzyskaniu pomyślnego wyniku egzaminu
to 60 tj. 100% ogółu
– minimalna liczba punktów stanowiących o uzyskaniu pomyślnego wyniku egzaminu
to 36 tj. 60% ogółu.
Odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi to 0 pkt.
6. Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.
6. W przypadku uzyskania przez 50 % uczestników poniżej minimalnej liczby punktów z egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna obniża próg zaliczeniowy do 10 punktów.
7. Pytania egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie.
8. Organizator kształcenia powołuje komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą:
– Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Medycyny paliatywnej
– Przedstawiciel Komitetu Naukowego
Biuro projektu: Pallmed sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,
Paweł Jędrzejewski tel. 510-041-605, Jolanta Miszczak tel. 668-044-631,
e-mail: info@sueryder.org.pl

REZYGNACJA Z UDZIAŁU

§ 16
1. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie każdy uczestnik obciążony zostanie kosztami kursu, kwotą brutto w wysokości 4 433,90 przypadającą na jednego uczestnika, którą musi uiścić na konto Organizatora Kształcenia do zakończenia realizacji edycji.
2. Za uzasadnioną przyczynę rezygnacji uważa się wyjątkową sytuację losową (np. ciężka choroba uczestnika potwierdzone zwolnieniem lekarskim).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu przed datą jego rozpoczęcia przez poinformowanie uczestników w formie ustnej, telefonicznej lub drogą elektroniczną, jeżeli:
a. wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta;
b. nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora np. choroby wykładowcy.

ROZDZIAŁ VI
OBOWIĄZKI PRELEGENTÓW

§ 17
1. Wykładowca zobowiązany jest do:
 przeprowadzania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem,
 przygotowania dla uczestników PROJEKTU niezbędnych materiałów dydaktycznych,
 opracowania zadań przeznaczonych do realizacji w ramach samokształcenia oraz wskazania odpowiedniej literatury i innych źródeł ułatwiających samokształcenie,
 wykorzystywania w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, pomocy naukowych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych,
 zapewnienia wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i przekazanie treści dydaktycznych,
 przedstawienia wymagań i kryteriów zaliczenia materiału nauczania,
 sprawdzanie listy obecności,
 przestrzeganie przepisów BHP.
2.Kadra Prelegentów to specjaliści z obszaru Pulmonologii, anestezjologii, neurologii, psychologii, fizjoterapii z udokumentowanym ponad pięcioletnim stażem pracy w przedmiocie kształcenia.

§ 18
1. Jakość kształcenia, objętego programem kursu jest kontrolowana przez Komitet Naukowy.
Biuro projektu: Pallmed sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,
Paweł Jędrzejewski tel. 510-041-605, Jolanta Miszczak tel. 668-044-631,
e-mail: info@sueryder.org.pl
2. Do zadań zespołu należy:
a) organizowanie spotkań i rozmów z kadrą dydaktyczną,
b) hospitacja zajęć teoretycznych i warsztatowych,
c) kontrola jakości kształcenia dokonywana poprzez ankiety ewaluacyjne,
d) analiza wyników nauczania na podstawie testów, prac kontrolnych,
e) dokumentowanie prowadzonych działań.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
1. Regulamin zatwierdza Członek Zarządu jako Reprezentant Beneficjenta Projektu.
2. Organizator Kształcenia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuje się do powiadamiania drogą e-mailową użytkowników w przypadku dokonania takich zmian w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.